• contact@spitaloltenita.ro
  • +40 242 515 931

Pentru urgențe sunați la

112

Ghidul pacientului

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem.
Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

•     sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;
•     sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
• sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
• sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
• sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
• sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
• sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
• sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
• sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
• sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
• sa beneficieze de dispozitive medicale;
• sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
• sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
• sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
• sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Intrebări frecvente

1.Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist; 
2. Buletinul sau cartea de identitate,
3. card de sanatate;
4. Dovada calitatii de asigurat; 

Salariat – act de identitate, card de sanatate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate. 
Persoana fizica autorizata (PFA) – act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS. 
Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure – act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit, adeverinta coasigurat: 
Pensionar – act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie. 
Copii in varsta de pana la 18 ani – act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca: Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca- act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi. Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului. Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi. 
Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social. 
Somer -act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM. Beneficiar de ajutor social – act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001. 
Persoane cu handicap – act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara) -act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata. Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.)- act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii. 
Detinutii politici-certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990. 
Eroii Revolutiei din decembrie 1989-certificatul de erou al Revolutiei. 
Veterani de razboi – legitimatia de veteran.
 Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara. 
Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – act de identitate, certificatului de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara. 

Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse-act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate. 
Coasiguratul – act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate. 
Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – act de identitate si adeverinta emisa de angajator. 
Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania – act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate. 
Cetatenii straini care au domiciliul in Romania – act de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

– sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;
 – sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate; 
– sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia; 
– sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 – sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; – sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 
– sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 – sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 – sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica; 
– sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 – sa beneficieze de dispozitive medicale;
 – sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 – sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 – sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale; 
– sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

– sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 – sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate; – sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru; 
– sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati; 
– sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 – sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar; 
– sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; 
– sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat. Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata

In cadrul institutiei, coplata se percepe doar pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua. Coplata este in valoare de 10 (zece) lei/ persoana internata si se aplica doar categoriilor de asigurati care nu sunt scutite de coplata.

Copii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca 
➢ Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse 
➢ Persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al caror cuantum este pana la valoarea, intregita prin rotunjure in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal 2017, 900 lei/luna (litera modificata prin art. I pct. 8 din OUG nr. 88/2017, in vigoare in 2018)
 ➢ Toate femeile insarcinate si lauzele, pentru serviciile medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.